В уеб интерфейса на централния сървър можете да генерирате всички отчети, които има програмата.

В момента, централният сървър има следните видове отчети:

 1. Основни отчети, които също се намират в раздела "Отчети" във Вюъра
 2. Отчет Работно време
 3. Отчет за график
 4. Детайли за деня
 5. Оценка на служителите
 6. Отчет от приложения
 7. Отчет за известия

Основни отчети

Прочетете повече за основните отчети, които можете да прочетете тук.

Внимание!

В уеб интерфейса на централния сървър в раздела за отчети няма функционалност за преглед на историята по приложения и поставени оценки.

Отчети за работно време

Отчетите за работното време показват информация за началото и края на работния ден и всякакви отклонения от графика на служителите. 

За достъп до отчетите за работното време, отворете странично меню, превключете на секцията "Отчети" и изберете подраздела "Отчети за работно време ".

Внимание!

За правилно изчисляване на закъсненията, преждевременно напускане, самоотлъчки, отсъствия, командировки и отпуски по болест, в справката се използват само календарно базирани работни часове.

В таблицата се показват следните данни:

 • Период – период от време за отчет според избраното групиране
 • Отдел – отдела, в който работи служителя
 • Служител – име на служителя
 • Първа дейност – времето, когато е регистрирана първата дейност на служителя пред компютъра
 • Последна дейност – времето, когато е регистрирана последната дейност на служителя пред
 • компютъра
 • Закъснение – цялостно време за закъснение според графика на служителите
 • Брой закъснения – брой на закъснения за периода в ред в диаграмата
 • Ранно напускане – цялостно време за ранно напускане според графика на служителите
 • Брой ранни напускания – общо брой на ранните напускания за периода в таблица
 • Работно време – времето, което служителят е работил от първата до последната дейност
 • Отсъствия – обща стойност на отсъствията на наети лица
 • Бизнес пътувания – сума на командировките за периода в ред на таблица
 • Отпуск – сума за почивки за периода в ред на таблица
 • Болнични – болнични отпуски за периода в ред на таблица

Във всеки ред има възможност да се приложи низходящо и възходящо филтриране на данни. За да филтрирате данните във всеки ред от отчета, щракнете върху неговото заглавие.

В тази таблица има възможност да се отчитат данни за ранните напускания или закъсненията. За да филтрирате данните по закъснение или ранно напускане, изберете филтър "Закъснение" или "Ранно напускане".

Уеб-интерфейсът е оборудван с възможността да контролира показаните редове. За да промените набора от показвани редове, щракнете върху бутона " Показване на колони " и изберете реда, който трябва да скриете.

Когато променяте някаква стойност, щракнете върху бутона "Съставяне". Съставените отчети могат да бъдат записани като XLS файл.

Табел за работно време

 "Работно време" показва информация за работното времена служителите, отсъствията, командировките, отпуските и отпуските по болест, като се прави за избраният период.

За да отворите работно време, отидете в странично меню, отворете главата "Отчети" и щракнете върху "Табел Работно време ".

Отчетът може да включва данни за седмични или месечни данни.

Има възможност да се промени ден в календара на служителя. За да промените стойността, изберете необходимия ден в график и натиснете бутона "Задаване на ден ". След прилагане на промените, отчетът ще бъде автоматично генериран в съответствие с направените промени

Когато променяте, който и да е параметър на отчета, щракнете върху бутона "Съставяне". Съставените отчетимогат да бъдат записани като XLS файл.

Подробности за деня

Справката "Подробности за деня" показва информацията за ежедневната дейност на служителя.

За да отворите отчета за деня, отидете в странично меню, отворете раздел " Отчети" и изберете подраздел "Подробности за деня".

Отчетът може да включва данни за седмични, месечни или тримесечни данни.

Справката показва информацията за ежедневното разпределение на дейности като кръгова диаграма, графика за динамика и подробна диаграма.

Кръгова диаграма показва колко дълго един служител използвал продуктивни, полупродуктивни и непродуктивни приложения, както и приложения без категория, и колко дълго той е престоявал.

Графиката на динамиката показва дейността на служителя, структурирана по категории на ефективност. В допълнение, графиката на динамиката показва области, които за извън работния график.

Подробната диаграма предоставя консолидирана информация за работния ден на служителя, включително времето на първата и последната дейност на компютъра.

Когато променяте параметри на справка, щракнете върху бутона "Съставяне". Съставените отчети могат да бъдат записани като XLS файл

Оценка на служителите

Отчета "Оценка на служителите" е предназначен да показва оценката на служителите за различни видове дейност – продуктивни, непродуктивни, неутрални и неактивни.

За да отидете на отчета "Служител оценка", отворете странично меню, отворете секцията "Отчети" и изберете подраздел "Рейтинг на служителите".

Информация за времето на дейност от типа на зададения тип или времето на бездействие на всеки служител в низходящ ред на активност или не активност се предоставя в отчета.

Информацията за времето, което служителят е прекарал в извършване то определен тип дейност или не активност е предоставена в диаграмите.

Ако искате генерално да промените някой параметър, трябва да натиснете бутона" Генериране". Създаденият отчет може да бъде съхранен във формат XLS.

Отчет по приложения

Отчета "Отчет по приложения" е предназначен да показва списъка на използваните приложения за указания период от време.

За да отидете на отчета "Отчет по приложения", отворете странично меню, отворете раздела "Отчети" и изберете подраздел "Отчет по приложения ".

Следващите данни се показват в таблицата:

 • Служител – името на служителя,
 • Отдел – отдела на служителя,
 • Приложение – наименованието на използваното приложение,
 • Дейност – общо време на дейността за избрания период,
 • Средна активност на ден – сумарно време на активност в зададения период време,
 • Максимална активност – време на максималната активност в зададения период,
 • Ден на максималната дейност – дата, на която е записана максималната дейност за периода,
 • Неактивност – общо време на бездействие за избрания период от време.

За всяка колона се изпълнява функционалността на сортирането на данни в низходящ и възходящ ред. За да сортирате данните, в която и да е колона на таблицата, щракнете върху заглавието на тази колона.

В отчета се осъществява и търсенето на приложения, което ви позволява да идентифицирате всички служители, които са използвали това приложение за определен период от време

Натискането на дата в колоната "Ден на максимална активност" ще ви позволи да отидете на "Подробности за деня" отчет

Ако искате генерално да промените някой параметър, трябва да натиснете бутона" Генериране". Създаденият отчет може да бъде съхранен в XLS формат.

Отчет за известия

"Отчет за известия" е предназначен да показва информация за автоматичните известия, които се възлагат на служителите.

За да отидете на отчета за известията, отворете страничното меню, разгънете секцията „Отчети“ и изберете подраздела „Отчет за известията“

Отчетът съдържа график за известия и таблица с подробна информация за известията.

Графиката показва информация за броя на известията за всяка единица от периода. Когато задържите курсора на мишката върху точка на графиката, можете да видите броя на задействаните известия в определен час.

В таблицата можете да видите подробностите за уведомленията, а именно:

 • Време за уведомяване - моментът от времето, когато уведомлението е задействано,
 • Отдел - името на отдела, в който се намира служителя
 • Служител - името на служителя, за когото е задействано уведомяването,
 • Име на групата за уведомяване,
 • Име на уведомлението.

Внимание! Има ограничение за броя на записите в таблицата. Таблицата няма да бъде изградена, ако тя съдържа повече от 1000 записа.
За да видите таблицата, променете настройките за периода, служителите и известията и след това кликнете върху бутона „Генериране“. 
За да видите текущите данни, отчетът може да бъде изтеглен във формат XLS.

За всяка колона на таблицата е приложена функционалността за сортиране на данни в низходящ и възходящ ред. За да сортирате данните, по която и да е колона на таблицата, щракнете върху заглавието на тази колона.

За таблицата е допълнително реализиран филтър за търсене. Търсенето ще ви позволи да идентифицирате всички служители, за които е задействано необходимото известие.

Когато променяте някой от параметрите на отчета, трябва да кликнете върху бутона „Генериране“. Генерираният отчет може да бъде изтеглен във формат XLS.

 • Fill the form and get activation key by e-mail
 • The key is active for 30 days.
 • The rime limit of free resting is 7 days.
 • Use full functional of Kickidler for one week
 • After you can make online monitoring for 6 employees